FACT Jeugd

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het team biedt specialistische zorg aan jongeren die op meerdere levensterreinen vastlopen. Het FACT-team zoekt de jongeren op in hun eigen omgeving. Het FACT-team is ook in te schakelen wanneer een jongere geen hulp wil, maar de omgeving zich ernstig zorgen maakt.

Voor wie?

FACT Jeugd is er voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar met complexe problemen. Het gaat om een groep jongeren die vaak niet gemotiveerd zijn om hulp te zoeken en daardoor geen reguliere zorg kan krijgen. Ze hebben psychiatrische problemen en/of en verslaving en daarnaast soms schulden, weinig sociale contacten of hebben geen school of werk. Het FACT team betrekt en begeleidt ook de naastbetrokkenen van de jongere.

Doel

Het FACT team stelt zichzelf tot doel om ervoor te zorgen dat jongeren met complexe problemen de juiste zorg krijgen. Deze groep heeft kans in het criminele circuit te belanden en schulden op te bouwen. Door vasthoudend te zijn, ook als een jongere eerst geen hulp wil accepteren, kan voorkomen worden dat de problemen zich opstapelen.

Werkwijze

Jongeren die hulp hebben van het FACT team krijgen een vaste casemanager. Dit is een hulpverlener die de zorg (begeleiding en behandeling) coördineert en het vaste aanspreekpunt is. Daarnaast kunnen jongeren contact hebben met andere medewerkers uit het FACT-team, zoals (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, trajectbegeleiders, verpleegkundig specialisten, psychologen en psychiaters. Welke hulpverleners dat zijn is afhankelijk van de hulpvraag van de jongere. Alle hulpverleners uit het team zijn op de hoogte van jouw situatie en stemmen de zorg op elkaar af.

Hoe vaak en waar?

Afhankelijk van de problemen van de jongere. Als er een periode meer zorg nodig is, dan biedt het FACT-team extra intensieve zorg en zullen ook meerdere hulpverleners betrokken zijn. De hulp vindt plaats in de eigen omgeving van de jongere (thuis of eventueel in woonvormen of inloophuizen).