Gedragsstoornissen

Kinderen met een gedragsstoornis vertonen regelmatig zeer negatief gedrag, zonder aanwijsbare reden. Dit gedrag is niet tijdelijk, maar treedt al een lange tijd op. Deze kinderen kunnen hun emoties moeilijk in bedwang houden. Ze raken snel gefrustreerd en kunnen moeilijk omschakelen naar een andere houding. Een gedragsstoornis ontstaat meestal door een combinatie van erfelijke aanleg en een omgeving die hier niet helemaal goed mee om kan gaan.

Hieronder leest u over de verschillende gedragsstoornissen die Kinnik behandelt.

Antisociale gedragsstoornis (CD)

Deze gedragsstoornis wordt in vaktaal Conduct disorder (CD) genoemd. Het kind overtreedt al enige tijd herhaaldelijk sociale regels en normen. Het probeert met zijn gedrag de omgeving naar zijn hand te zetten: liegen en bedriegen, vechten en schelden, vernederen en bedreigen, vernielen en brandstichten.

Oppositioneel opstandige gedragsstoornis

De oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) is een milde variant van de anti sociale gedragsstoornis. Het kind vertoont zeer negatief, vijandig en openlijk opstandig en ongehoorzaam gedrag. Het heeft vaak ruzie met volwassenen, houdt zich niet of nauwelijks aan regels, gedraagt zich met opzet hinderlijk en legt de schuld bij anderen.

Gedragsstoornis NAO

De gedragsstoornis NAO (niet anderszins omschreven) komt qua gedrag overeen met het gedrag van het kind met CD/ODD. Er is sprake van ernstige gedragsproblemen, maar het gedrag is minder duidelijk dan bij CD en ODD.

Stoornissen in de impulsbeheersing

Het kind heeft geen of weinig controle of beheersing over zijn of haar natuurlijke impulsen. Dit kan leiden tot gewelddadig gedrag, waardoor het kind vaak in de problemen komt. De woede en agressie staan vaak niet in verhouding tot hetgeen er aan vooraf ging.

Aanpassingsstoornis

Een aanpassingsstoornis treedt op als reactie op de emotionele en psychische stress die ontstaat bij belangrijke veranderingen in het leven. De rechten van anderen of van belangrijke, bij de leeftijd passende maatschappelijke normen en regels worden overtreden.

Ouder-kind relatieproblematiek

Soms ontstaat een gedragsstoornis door een verstoorde interactie tussen ouder en kind. Er is sprake van verstoorde communicatie, over bescherming of te weinig discipline. Daardoor ontstaan moeilijkheden in het functioneren van het kind of tussen het kind en de rest van het gezin.

Behandeling gedragsstoornissen

Het belang van voorlichting (psycho-educatie) voor ouders en het kind vormen de basis en eerste stap van de behandeling. Ook is ondersteuning aan ouders van belang. In een oudertraining leren ouders hoe ze hun kinderen op een meer positieve wijze aandacht en beloningen kunnen geven. Deze vindt u bij individuele behandelingen en groepsbehandelingen.