Klinische opname

Kinnik behandelt vanuit de filosofie dat behandeling en herstel het beste plaats vindt vanuit de eigen leefomgeving. Middels het brede zorgaanbod van Kinnik, kind en jeugd GGZ wordt dan ook alles op alles gezet om hier aan te voldoen en de eigen kracht van kinderen en jongeren en hun systeem te ontsluiten  om opname te voorkomen. Wanneer het echt niet anders kan staat er een kundig en multidisciplinair team klaar om de crisis in onze klinische setting zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Het doel is om daarmee zo spoedig als mogelijk de voorwaarden te creëren voor verdere zorg en behandeling vanuit de eigen leefomgeving.

Klinische opname

Kinnik heeft een gesloten afdeling (24 uurs-zorg) met BOPZ aangemerkte bedden voor crisis- en kortdurende opname. Dit is de enige klinische opname afdeling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in Friesland. Op de crisisafdeling verblijven gemiddeld 8 jongeren. Op deze afdeling worden patiënten tot 18 jaar opgenomen die in psychiatrische crisis zijn waarvan gezien de aard en ernst van hun problematiek andere zorg en behandeling ontoereikend zijn.  Dit kan zowel vrijwillig als in het kader van een in bewaring stelling (I.B.S) of een rechtelijke machtiging (R.M.). De opnameduur is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het streven is om maximaal 6 weken op te nemen.

Het behandelteam

De zorg wordt in de basis vormgegeven door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, een verpleegkundig specialist, een arts en een systeemtherapeut. De hoofdbehandelaar is een kinder- en jeugd psychiater. Deze is daarmee eindverantwoordelijk voor het beleid op de afdeling. De kinder- en jeugdpsychiater stelt in nauwe samenwerking met de verpleegkundig specialist, arts, ouders/ vertegenwoordigers en het kind (afhankelijk van de leeftijd) een behandelplan op. Door deze multidisciplinaire samenstelling hebben we alle benodigde expertise aanwezig om de stoornis te behandelen maar ook de gevolgen van de stoornis op meerdere levensgebieden (school, het gezin, de sociale context, de somatiek etc.) in kaart te brengen.

De systeemtherapeut heeft aandacht voor het systeem om de patiënt heen. Vaak is er voorafgaand aan de crisis al veel gebeurd, zijn verhoudingen soms verstoord en is het goed om daar aandacht voor te hebben. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat het systeem voor het kind/ jongere een onmisbaar onderdeel is van hun  leven en daarmee dus ook een zeer belangrijke schakel is in het herstel. Een team groepsleiders en verpleegkundigen draagt zorg voor  de dagelijkse zorg en begeleiding en voert ook onderdelen van de behandeling uit. Daarnaast biedt onze activiteitenbegeleiding afleiding en ontspanning wat ook ontzettend belangrijk is in het herstel.  Desgewenst kunnen andere disciplines ingezet worden voor een optimale behandeling waarvan de psychomotore therapie als vast onderdeel van het programma geldt.

School is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een jongere. Hier wordt dan ook expliciet aandacht aan besteed. Het liefst op en in samenwerking met de eigen school. Als dat niet kan dan hebben we een nauwe samenwerking met het RENN4-onderwijs om er voor te zorgen dat er op het gebied van onderwijs zo weinig mogelijk achterstand opgelopen wordt.

Aanmelden

Voor onze verwijzers heeft Kinnik één voordeur, dus één plek waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Ook voor aanmeldingen kunt u gebruik maken van dit centrale telefoonnummer met bijbehorende adresgegevens. Het is gebruikelijk om een kind of jongere via Zorgdomein te verwijzen, u kunt Kinnik vinden bij Kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Bureau Aanmelding en Screening:

Kinnik Kind en Jeugd GGZ
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Tel: 058 26 78 999 (optie 1)
E-mail: info@kinnik.nl