Privacy en informatiebeveiliging

Kinnik vindt het belangrijk om goed om te gaan met uw privacy. Hieronder valt ook de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij informeren u graag over de persoonsgegevens die we van u verwerken, waarom we dat doen, hoe we de gegevens beveiligen en hoelang we ze bewaren. Daarnaast informeren we u over uw rechten als het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor alle gegevens die door Kinnik worden verwerkt. Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit via het Privacy-contactformulier aangeven. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kinnik heeft tevens een interne toezichthouder op het gebied van privacy aangesteld, de Functionaris Gegevensbescherming.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Kinnik verwerkt persoonsgegevens van patiënten, naastbetrokkenen, medewerkers, vrijwilligers, belangstellenden voor nieuwsbrieven en deelnemers aan symposia/scholing/GGZ College. Ook worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onderzoeken en door middel van cameratoezicht.

Van alle registraties die Kinnik verwerkt, houden we een zogenaamd ‘verwerkingsregister’ bij. Hierin staat alle relevante informatie over de gegevensverwerkingen zoals de doeleinden voor de verwerking, de grondslag, de beveiliging, de bewaartermijnen, etc. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit verwerkingsregister dan kunt u het opvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten

Iedereen van wie Kinnik persoonsgegevens verwerkt, heeft diverse rechten. Deze rechten en de uitoefening daarvan kunnen per doelgroep en verwerking verschillen. Over het algemeen zijn er de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te ontvangen zodat u ze over kunt dragen aan een andere partij.
 • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden/het vernietigen van uw gegevens.
 • Recht op inzage: Het recht van u om uw persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Kinnik doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming/profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

De behandelaar kan patiënten informeren over de gevolgen van de uitoefening van deze rechten bij een behandeling. U kunt zich bijvoorbeeld wel voorstellen dat vernietiging van gegevens uit het medisch dossier de behandeling bemoeilijkt, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Dit zal per situatie verschillen.

Heeft u een vraag of een verzoek in het kader van de rechten van betrokkenen, dan kun u contact opnemen via het Privacy-contactformulier.

Informatiebeveiliging

Kinnik beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Kinnik zet daarbij actief in op de zogenaamde ‘Informatiebeveiliging'. Informatiebeveiliging is noodzakelijk om voor een ongestoorde informatieverwerking zorg te dragen.
Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:

 • Beschikbaarheid van informatie voor betrokken hulpverleners;
 • Correctheid en volledigheid van informatie (integriteit);
 • Vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is).
 • Kinnik laat zich ieder jaar extern certificeren op het gebied van Informatiebeveiliging. Op dit moment is Kinnik NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.

Contactgegevens

Hieronder treft u de contactgegevens aan van de verantwoordelijke, de Functionaris Gegevensbescherming en van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke persoonsgegevensverwerking Kinnik
Adriaan Jansen en Ton Dhondt
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel: 058-2848888
rvb@ggzfriesland.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Regina Valk
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel: 058-2848888
functionarisgegevensbescherming@ggzfriesland.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: 0900-2001201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Definities

Persoonsgegevens:
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Gegevensverwerking:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van automatisering, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Grondslag:
Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden.

Gerechtvaardigd belang:
Een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke kan aanwezig worden geacht in het geval dat de betreffende verwerking voor laatstgenoemde noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten.
De verantwoordelijke kan zijn beroep of bedrijf niet goed uitoefenen indien hem de mogelijkheid zou worden ontzegd de met het oog daarop noodzakelijke gegevens te verwerken.

Regiebehandelaar:
De regiebehandelaar is diegene die het zorgproces coördineert en het centrale aanspreekpunt is voor de patiënt en zijn naasten en/of wettelijk vertegenwoordiger. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en bepaalt welke vorm van behandeling en begeleiding geboden wordt en welke professional voor welk stuk van de behandeling wordt ingezet. Daarnaast is hij voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt/patiënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.