Missie en visie


Behandelvisie

Kinderen hebben het recht om veilig en evenwichtig op te groeien zoveel als mogelijk is in de eigen sociale omgeving. Zij verdienen de kans om zich in harmonie evenwichtig te ontwikkelen en zich in gezondheid voor te bereiden op zingeving van het leven en op een diploma en een passende baan. Sommige kinderen en jongeren dreigen echter al op kinderleeftijd vast te lopen in hun ontwikkeling. Als psychiatrische klachten bij het kind hier mede aan ten grondslag liggen zet Kinnik zich er voor in om deze kinderen en hun ouders weer terug in hun kracht te helpen.

Het is van belang om vroegtijdig psychiatrische stoornissen te herkennen en op te sporen (preventie) en zicht te krijgen op het beloop van de stoornis en de invloed die dit heeft op het ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn om stabiel te kunnen functioneren. 

Invloed stoornis

De invloed van de psychiatrische stoornis op het dagelijks leven van de jongere kan leiden tot een veelvoud van problemen. Zoals gedragsproblemen, sociaal-emotionele en/of psychische problemen en uitval van school. Daarnaast kunnen er problemen zijn of ontstaan in de opvoedingssituatie. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn, niet alleen voor de jongeren, ook voor het betrokken netwerk.

In de praktijk komt de hulpvraag vaak voort uit het betrokken netwerk zoals ouders of school. Een onderbroken en voortijdig afgebroken schoolloopbaan kan jongeren op achterstand zetten, omdat een afgeronde schoolopleiding een belangrijke voorwaarde is voor maatschappelijk succes en participatie op latere leeftijd. Daarnaast is de schoolloopbaan mede van invloed op het ontwikkelen van taken als autonomie, identiteit, relatievorming en seksualiteit passend bij de leeftijd. 

Samenwerking

De zorg voor kinderen staat niet op zichzelf. Vaak wordt er gesproken van een betekenisvol netwerk rondom het kind. Met dit netwerk worden dan vooral ouders, gezin of wettelijke vertegenwoordigers bedoeld en alle andere personen die een essentiële rol in het leven van het kind innemen, bijvoorbeeld vrienden, leerkrachten, familieleden, maar ook een buurvrouw/buurman of een sportcoach.

Wanneer een kind wordt aangemeld bij Kinnik is dat omdat er een probleem wordt ervaren dat in hun beleving niet (meer) door henzelf opgelost kan worden. Soms zijn er dan ook andere organisaties betrokken. Zo kan het wijk- of gebiedsteam, de jeugdhulpverlening of de school al nauw verbonden zijn met het kind.

De poli wil in goede onderlinge afstemming haar expertise inzetten en in samenwerking met al betrokken organisaties de zorg verlenen. Degenen die betrokken zijn bij het kind kunnen bijdragen in de nieuwe gezamenlijke oplossing van het probleem om zo de gewenste gedragsveranderingen te stabiliseren nog beter bestendigen. Een ieder die namelijk betrokken is bij het kind, is van invloed. Soms onbedoeld van invloed op het ervaren probleem, maar sowieso om ingezette veranderingen te kunnen ondersteunen. 

Mogelijkheden

Elke kind is uniek met zijn/haar eigen unieke ontwikkeling in samenhang met zijn/haar unieke omgeving. Als een kind belemmerd wordt door problemen dan heeft het kind en zijn omgeving recht op een adequate behandeling. De behandeling is geënt op het op gang brengen van de ontwikkeling van het kind en het betekenisvolle netwerk. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van het kind en zijn netwerk.

De zorg die wordt geboden zal zo kort als mogelijk en lang als nodig zijn. Als het niet het gewenste resultaat oplevert, bekijken we in samenspraak met het betekenisvolle netwerk en andere betrokken organisaties wat er wel voor nodig is.