Praktische informatie


Kosten

De zorg wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Hier zijn voor de patiënt geen kosten aan verbonden.
Zodra een kind 18 jaar wordt en de zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, heeft dit mogelijk impact op het eigen risico en eigen bijdrage.

Financiering Jeugd

Vanaf 2018 wordt de (specialistische) jeugdzorg anders georganiseerd in Friesland.
Gemeentes en zorgaanbieders willen de ondersteuning verbeteren, er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en weken vanuit de meest passende oplossing. Eén kind, één plan.
In deze animatie wordt de transformatie duidelijk uitgelegd.

Verwijsindex

Als er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een gezin is het goed om de verschillende vormen van hulp op elkaar af te stemmen. Daarom bestaat de Friese verwijsindex: Eén kind, één gezin, één plan.
Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassene. Dit op een zo vroeg mogelijk moment, zodat kan worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.

Stand van zaken zorgverzekeraars

Elk jaar maakt GGZ Friesland afspraken met de zorgverzekeraars in Nederland. Deze afspraken gaan over de zorg die wij het volgende jaar denken te leveren. En over hoeveel zorg een zorgverzekeraar wil inkopen. Als we het hierover eens zijn, dan sluiten we een contract met elkaar. Klik hier voor de meest recente stand van zaken.

Ontevredenheid of klacht

 Het kan gebeuren dat een kind, jongere, ouder of verzorger niet tevreden is over de behandeling. Bijvoorbeeld omdat ze de keuzes van de hulpverlener niet terecht vinden of omdat in het contact met Kinnik dingen mis zijn gegaan. 

 

Oplossing

Een kritische vraag, ontevreden of een klacht? Het is belangrijk dat we dit zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we samen op zoek naar een oplossing en voorkomen we dat de onvrede steeds groter wordt. Een klacht kan op verschillende manieren met ons worden besproken.

We raden aan om eerst in gesprek te gaan met de medewerker over wie de klacht gaat. Is dat lastig, dan kan de klacht besproken worden met de leidinggevende. Ook familie en naasten kunnen ons laten weten waarover ze niet tevreden zijn. Lukt het niet om het te bespreken, dan zijn er nog andere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken.

 

Klachtenregeling 

De klachtenregeling van GGZ Friesland, waarvan Kinnik een onderdeel is, geldt ook voor Kinnik. Lees op de website van GGZ Friesland vindt u meer informatie over het indienen van een klacht. Deze informatie vindt u ook in de folder ‘Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?’